Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Aktualności

Realizacja programu regionalnego MAZOWSZE 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2018 roku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2018". Założenia programu...

Rozpoczęcie realizacji projektu PO WER (2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w latach 2018-2019 realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe , Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego...

Kontynuacja realizacji projektu RPO WM (2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe realizuje projekt:   ...

Barometr zawodów

"Barometr zawodów" jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą zapotrzebowania na pracowników. Jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wojewódzkimi urzędami pracy. Koordynatorem badań w województwie mazowieckim był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Prognoza...

Nabór wniosków na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje o uruchomieniu naboru wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu na rok 2018 wynoszącego 156.000zł. Termin naboru wniosków: 17.01.2018r. -24.01.2018r. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone...

PIT za 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że od dnia 17 stycznia 2018 r. osoby pobierające świadczenia dla osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. mogą zgłaszać się do tutejszego Urzędu, przy ul. Szkolna 7, pokój numer 11, po rozliczenie z dochodu PIT-11 za rok 2017. ...

Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od 1 stycznia 2018 r. , w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z  oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tak jak dotychczas: w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii,...

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

Procedura Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową...

Terminy wypłat zasiłków i stypendiów w 2018 roku.

Zasady wypłacania świadczeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż: zasiłek dla...

Ulotki - nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy MRPiPS przygotował ulotki...

Wyświetlanie 1 - 10 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę