Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Statystyka

Objaśnienia dotyczące sprawozdania MRPiPS-01

Poniżej zamieszczono miesięczne sprawozdania statystyczne z załącznikami dotyczące powiatu przysuskiego. Sprawozdanie o rynku pracy MRPIPS-01 składa się z czterech działów dotyczących: 

Dział 1.
Struktura i bilans bezrobotnych
  • Część 1.1 Struktura bezrobotnych
  • Część 1.2  Bilans bezrobotnych
  • Część 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
  • Część 1.4 Aktywna formy przeciwdziałania bezrobociu
Dział 2. Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem i bez prawa do zasiłku oraz Polacy z prawem do zasiłku transferowego.
  • Część 2.1 Poszukujący pracy
  • Część 2.2 Osoby które nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego, rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS, cudzoziemcy z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku oraz Polacy z prawem do zasiłku transferowego.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji
  • Część 3.1 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
  • Część 3.2 Osoby objęte indywidualnym planem działania
  • Część 3.3 Profile pomocy.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Objaśnienia do MPiPS-01:
Wiersz 48 (Inne). Osoby które podjęły pracę subsydiowaną, a nie zostały wymienione w wierszach 37 do 47. W wierszu tym ujęto m.in. bezrobotnych wymienionych w art. 33 ust. 4 pkt 2a i pkt 2b, art. 47 oraz w art. 150f ustawy.

Wiersz 65 (Inne). Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, które nie zostały wymienione w wierszach 32 oraz 49 do 64. W wierszu tym ujęto m.in. osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1, 9 i 10 ustawy, tj. niespełniające warunków art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy; niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w  zamkniętym ośrodku lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni; które nie przedstawiły zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby; osoby skierowane na szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot, np. rozpoczynające udział w działaniach wchodzących w skład projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Załącznik nr 1: Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Załącznik nr 2: Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

Załącznik nr 3: Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności

Załącznik nr 4: Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników

Załącznik nr 5: Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Załącznik nr 6: Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Załącznik nr 7: Bezrobotni według gmin

Załącznik nr 8: Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Programy Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę